Uitnodiging Werksessie AVG en NedGraphics applicaties

De NGV en NedGraphics nodigen NGV leden die gebruik maken van NedBrowser, NedGlobe, NedMagazijn en NedBRK  uit voor eenWerksessie AVG en NedGraphics applicaties. NedGraphics bereidt zich voor op invoering van de AVG die per 25 mei 2018 wordt ingevoerd. Voor NedGraphics geldt dat een aantal van haar applicaties belangrijke componenten zijn in informatie-verwerkende processen (van haar klanten) die mogelijk ook onder het regime van de AVG vallen.

In de afgelopen periode heeft de focus van NedGraphics gelegen bij het AVG-proof maken van die applicaties, waarvoor geldt dat de verzameling, verwerking en distributie van persoonsgegevens een rol speelt. Het gaat daarbij om de volgende (combinatie van) applicaties:
• NedGlobe / NedMagazijn
• NedBrowser / NedMagazijn
• NedBRK/Wkpb

Daar de AVG voor alle partijen nieuw is en er landelijk geen sprake is van een sluitende blauwdruk die aangeeft hoe de AVG exact geïmplementeerd moet worden, is het voor alle partijen een zoektocht om te bepalen hoe ‘de geest en de letter’ van de AVG het best ingevoerd kan worden. NedGraphics heeft al een flink aantal stappen gezet rond de aanpassing van haar applicaties aan de AVG, maar heeft nog een aantal vragen die zij graag wil toetsen met de klanten.

In overleg met de NGV is daarom besloten om een “Werksessie AVG en NedGraphics applicaties” te organiseren. Deze werksessie vindt plaats op 5 juni a.s. van 10.00 tot 13.00 uur (inclusief lunch) bij NedGraphics in Vianen. In deze sessie wil NedGraphics in overleg treden met een aantal klanten over de gemaakte en nog te maken keuzes ten aanzien van het AVG compliant maken van haar applicaties.

Gezien de aard van de bijeenkomst en het belang van het onderwerp is het essentieel dat wanneer u deelneemt, u zich laat vergezellen door uw functionaris gegevensbescherming.

De agenda voor de werksessie ziet er als volgt uit:
1. Opening door voorzitter
2. Voorstelronde inclusief rondje stand van zeken implementatie AVG
3. Toelichting – demonstratie en discussie van 3 AVG praktijkcases:
 NedGlobe / NedMagazijn
 NedBrowser / NedMagazijn
 NedBRK / Wkbp
4. Samenvatting van de AVG-aanbevelingen aan NedGraphics
5. Mogelijke vervolgstappen – evaluatie bijeenkomst
6. Rondvraag en sluiting

Bent u bereid en in de gelegenheid om, samen met uw functionaris gegevensbescherming, aanwezig te zijn op 5 juni a.s. om op deze manier actief een bijdrage te leveren aan het AVG proof maken van de NedGraphics-applicatie(s) waarmee u dagelijks werkt, stuur dan voor 28 mei a.s. een mailtje aan secretariaat@ngvereniging.nl.