Nieuwsbrief september 2018

Op 6 september heeft de NGV een nieuwsbrief gestuurd met hierin onder meer de uitnodiging voor de Kijk in de Keukensessie. Klik hier voor de nieuwsbrief.

Oproep voor deelname aan klankbordgroep NedGlobe Informatie

De hoeveelheid gegevens die organisaties tegenwoordig tot hun beschikking hebben én nodig hebben om hun taken effectief uit te kunnen voeren neemt steeds verder toe. Deze trend zal de komende jaren alleen maar verder versterkt worden. De uitdaging is dus vooral: Hoe vind ik snel de gewenste informatie? En hoe weet ik dat ik alle relevante informatie heb zodat ik juiste beslissingen kan nemen?

Met NedGlobe Informatie biedt NedGraphics een oplossing waarmee u al uw gegevens in samenhang met elkaar kunt bevragen. NedGlobe is hét portaal voor alle informatie die u als gebruiker nodig hebt. Hiermee kunt eenvoudig over alle benodigde gegevens (basisgegevens, kerngegevens, zaakgegevens en documentgegevens) beschikken.

Het product NedGlobe Informatie is volop in ontwikkeling. Zo heeft NedGraphics, samen met de gemeente Enschede, de eerste basisregistratie, namelijk BRP, geïmplementeerd in NedGlobe Informatie. Hierbij is er veel aandacht geweest voor het raadplegen van historische gegevens en het protocolleren

Om deze belangrijke ontwikkeling verder te begeleiden is het gewenst dat door NedGraphics – in samenwerking met de NGV – een klankbordgroep wordt ingesteld. Deze klankbordgroep bestaat uit de vertegenwoordigers van 4-6 organisaties (bij voorkeur NGV-leden). Naast vertegenwoordigers uit het geo-domein is het van belang dat ook andere deskundigen als informatie-adviseurs, gegevensmanagers en informatie-architecten vertegenwoordigd zijn. Alleen in deze samenstelling denken wij een echt zinvolle discussie te kunnen hebben over bruikbaarheid van en gewenste aanpassingen aan NedGlobe Informatie.

Wilt u meedenken over de ontwikkeling van dit product, zodat het maximaal aansluit op uw visie en behoeften? Voor uitgebreide informatie over NedGlobe Informatie en de klankbordgroep, klik hier.

NedGraphics organiseert kennissessie Gegevensbeheer, datadistributie en viewers

NedGraphics organiseert op 25 september a.s. een kennissessie Gegevensbeheer, datadistributie en viewers. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Webinar ‘De nieuwe Autodesk 2019 producten en gebruik van PDOK informatie, wat betekent dit voor u?’

NedGraphics organiseert Webinar ‘De nieuwe Autodesk 2019 producten en gebruik van PDOK informatie, wat betekent dit voor u?’ Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Privacy Verklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. De NGV neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Er is dan ook een privacy verklaring opgesteld dat duidelijk maakt waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Voor de privacy verklaring, klik hier.

NGV lanceert nieuwe website

Onder het motto “samen verbeteren en versterken” heeft de NGV op woensdag 13 juni 2018 haar nieuwe website gelanceerd! Een website voor en door de leden!

Uiteraard biedt deze website weer de mogelijkheid voor leden van de NGV om in te loggen en daardoor te beschikken over alle relevante informatie van de diverse productgroepen, de bestuursvergaderingen en het reguliere overleg met het MT van NedGraphics.
Kortom, een schat aan informatie, gepresenteerd op een frisse, duidelijke manier.

Registreer u als lid van de vereniging. Ook wanneer u nog geen lid bent, biedt de website de nodige informatie en de mogelijkheid om u als proeflid aan te melden. Een proeflid is in het lopende jaar kosteloos lid en betaalt vanaf het volgende jaar € 250,00 aan lidmaatschapsgelden.

Uitnodiging Werksessie AVG en NedGraphics applicaties

De NGV en NedGraphics nodigen NGV leden die gebruik maken van NedBrowser, NedGlobe, NedMagazijn en NedBRK  uit voor eenWerksessie AVG en NedGraphics applicaties. NedGraphics bereidt zich voor op invoering van de AVG die per 25 mei 2018 wordt ingevoerd. Voor NedGraphics geldt dat een aantal van haar applicaties belangrijke componenten zijn in informatie-verwerkende processen (van haar klanten) die mogelijk ook onder het regime van de AVG vallen.

In de afgelopen periode heeft de focus van NedGraphics gelegen bij het AVG-proof maken van die applicaties, waarvoor geldt dat de verzameling, verwerking en distributie van persoonsgegevens een rol speelt. Het gaat daarbij om de volgende (combinatie van) applicaties:
• NedGlobe / NedMagazijn
• NedBrowser / NedMagazijn
• NedBRK/Wkpb

Daar de AVG voor alle partijen nieuw is en er landelijk geen sprake is van een sluitende blauwdruk die aangeeft hoe de AVG exact geïmplementeerd moet worden, is het voor alle partijen een zoektocht om te bepalen hoe ‘de geest en de letter’ van de AVG het best ingevoerd kan worden. NedGraphics heeft al een flink aantal stappen gezet rond de aanpassing van haar applicaties aan de AVG, maar heeft nog een aantal vragen die zij graag wil toetsen met de klanten.

In overleg met de NGV is daarom besloten om een “Werksessie AVG en NedGraphics applicaties” te organiseren. Deze werksessie vindt plaats op 5 juni a.s. van 10.00 tot 13.00 uur (inclusief lunch) bij NedGraphics in Vianen. In deze sessie wil NedGraphics in overleg treden met een aantal klanten over de gemaakte en nog te maken keuzes ten aanzien van het AVG compliant maken van haar applicaties.

Gezien de aard van de bijeenkomst en het belang van het onderwerp is het essentieel dat wanneer u deelneemt, u zich laat vergezellen door uw functionaris gegevensbescherming.

De agenda voor de werksessie ziet er als volgt uit:
1. Opening door voorzitter
2. Voorstelronde inclusief rondje stand van zeken implementatie AVG
3. Toelichting – demonstratie en discussie van 3 AVG praktijkcases:
 NedGlobe / NedMagazijn
 NedBrowser / NedMagazijn
 NedBRK / Wkbp
4. Samenvatting van de AVG-aanbevelingen aan NedGraphics
5. Mogelijke vervolgstappen – evaluatie bijeenkomst
6. Rondvraag en sluiting

Bent u bereid en in de gelegenheid om, samen met uw functionaris gegevensbescherming, aanwezig te zijn op 5 juni a.s. om op deze manier actief een bijdrage te leveren aan het AVG proof maken van de NedGraphics-applicatie(s) waarmee u dagelijks werkt, stuur dan voor 28 mei a.s. een mailtje aan secretariaat@ngvereniging.nl.

Oproep productgroep NedWibon

De afgelopen 2 jaar heeft NedGraphics samen met de productgroep NedWibon de ontwikkelingen rondom de wetswijziging WI(B)ON vanuit het Ministerie van EZ en Klimaat, en de ontwikkeling van KLIC WIN bij het Kadaster, op de voet gevolgd. Helaas hebben we een aantal keren moeten vaststellen dat beide trajecten (WI(B)ON) en KLIC WIN) vertraging hebben opgelopen. De productgroep NedWibon is dan ook maar beperkt bijeen geweest.

Op 10 april 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wijzigingsvoorstel voor de WION. Op 20 februari 2018 stemde de Eerste Kamer al in met het wetsvoorstel voor de WIBON. Hiermee zijn de beide wetgevingstrajecten afgerond die nodig zijn om WION + KLIC te vervangen door WIBON + KLIC WIN. Het Koninklijk Besluit waarin dit wordt bekrachtigd volgt nog. De ingangsdatum wordt naar verwachting 1 juli 2018, met een overgangstermijn van 6 maanden. Dit betekent dat alle netbeheerders op 31 december 2018 moeten zijn aangesloten op KLIC WIN. Het huidige KLIC houdt op 1 januari 2019 op te bestaan.

Oproep extra deelnemers productgroep NedWibon

Onder de NGV is de productgroep NedWibon actief. Met NedWibon kan elke kabel- en leidingenbeheerder eenvoudig voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de nieuwe Wet WIBON en de aansluiting op de nieuwe centrale voorziening bij het Kadaster: KLIC WIN. NedGraphics is daarbij benieuwd naar de reacties vanuit de productgroep NedWibon en werkt graag samen met de productgroep aan de doorontwikkeling van het product. Er is daarbij zeker nog behoefte aan versterking van de productgroep NedWibon. Geïnteresseerde NGV-leden kunnen zich aanmelden via het secretariaat van het NGV-Bestuur door een mailtje te sturen aan: secretariaat@ngvereniging.nl.